border
border
border
border

Rodo

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje się, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się następujące zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alina Budner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner;

2) w celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z procesem przetwarzania danych osobowych przez Administratora można się z nim skontaktować osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. Piotrkowska 249/251 lok.11A, 90-456 Łódź, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@delexkancelaria.com oraz telefonicznie pod numerem: +48 42 637 50 40;

3) administrator danych osobowych – Alina Budner – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji umów zawartych z Aliną Budner prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner,

b) wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Ww.,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, w tym w szczególności osoby przez niego zatrudnione oraz podmioty z którymi Ww. współpracuje na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia, które dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi wysoki stopień bezpieczeństwa udostępnionych im danych osobowych; Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom niż wskazane powyżej, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy prawa;

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

12) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.