border
border
border
border

Oferta

Doradztwo prawne i bieżąca obsługa Klientów, reprezentowanie przed Sądami i innymi organami, wydawanie opinii prawnych, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej – oto główne obszary naszej działalności.

Doradztwo prawne i obsługa Klientów

Pomoc w sprawach z zakresu:

 • prawa gospodarczego;
 • prawa cywilnego;
 • zamówień publicznych;
 • prawa pracy;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa spółdzielczego;
 • prawa ochrony środowiska;
 • prawa europejskiego;
 • prawa podatkowego i finansowego;
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 • własności przemysłowej;
 • windykacji należności.
panel1

Reprezentowanie Klientów przed Sądami i innymi organami

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. W sprawach administracyjnych występuje przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentuje również Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

panel2

Wydawanie opinii prawnych

Kancelaria doradza i wydaje opinie prawne w sprawach z zakresu kompleksowej obsługi przedsiębiorców. Sporządzamy i opiniujemy umowy pod kątem ich zgodności z prawem i interesami Klienta.

Doradzamy również w zakresie polubownego i sądowego windykowania należności.

panel3

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych w procedurze krajowej i zagranicznej – Urząd Patentowy RP, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – WIPO, Europejski Urząd Patentowy; wzorów użytkowych – w procedurze krajowej – Urząd Patentowy RP;
 • badanie nowości i czystości rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • doradztwo w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • doradztwo w zakresie sporządzania i negocjowania umów o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz przemysłowej – cesje praw, umowy licencyjne;
 • pomoc prawna w zakresie zagadnień dotyczących oceny planowanych akcji reklamowych w świetle prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reprezentujemy Klientów w sporach z tytułu naruszenia praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych a także w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji.

panel4