border
border
border
border

O Kancelarii

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego jak też i klientów indywidualnych.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną naszych Klientów. Zajmujemy się też sprawami związanymi z rejestracją i likwidacją działalności gospodarczej, wprowadzaniem zmian do rejestrów, prowadzeniem i uczestniczeniem w negocjacjach, rozmowach handlowych, reprezentowaniem Klientów w postępowaniach polubownych i sądowych, windykacją należności od dłużników, sporządzaniem i  opiniowaniem umów i porozumień handlowych .

Wykonujemy czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w tym dotyczące doradztwa prawnego, sporządzania umów, opracowywania dokumentacji zgłoszeniowych i reprezentowania przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w sprawach dotyczących wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych oraz przed Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO (dawny OHIM) w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych jak też i w postępowaniach dotyczących międzynarodowej rejestracji znaków towarowych (Porozumienie i Protokół Madrycki) i wzorów przemysłowych oraz patentu europejskiego.

W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

  • doradztwo prawne, w tym m.in. wydawanie opinii, sporządzanie umów;
  • doradztwo i wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności przemysłowej;
  • reprezentowanie Klientów przed Sądami, Urzędem Patentowym RP w sprawie wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i oznaczeń geograficznych, przed EUIPO i WIPO w sprawie wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w sprawie europejskich patentów na wynalazki.

Klientów obsługujemy również w języku angielskim i francuskim.